Serwis komputerowy, komputery, kasy fiskalne - Krosno, Podkarpackie
tradycja i nowoczesność
Cennik Symfonii
Faktura i Kasa Start
Handel Start
Mała Księgowość Start
Finanse i Księgowość Symfonia
Analizy Finansowe Symfonia
Środki Trwałe Symfonia
Kadry i Płace Symfonia
Płace Symfonia
Handel Symfonia
Faktura Symfonia
Mała Księgowość Symfonia
e-Deklaracje
Finanse i Księgowość Forte
Planowanie Płynności Finansowej Forte
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Forte
Kasa Forte
Środki Trwałe Forte
Windykacja
Obieg Dokumentów Forte
e-Deklaracje
Rozliczenia Pracownicze
Delegacje Krajowe
Zaliczki Pracownicze
Kontroling Forte
Budżetowanie
Analizy Finansowe
Handel Forte
Nieobecności
Karty Pracy
Ocena Pracownicza
Rekrutacja
Szkolenia
Struktura Organizacji
Zamówienia Wewnętrzne
Telefonia
Ewidencja Pojazdów
Help Desk IT
Majątek Trwały
Majątek IT
Finanse i Księgowość Symfonia

Finanse i Księgowość Symfonia
Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

Zalety programu Finanse i Księgowość:


Łatwe przystosowanie programu Finanse i Księgowość do potrzeb firmy
 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
 • Pracę na programie Finanse i Księgowość można rozpocząć w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
 • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
 • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
 • Program Finanse i Księgowość umożliwia definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów
 • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów
 • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych

Finanse i Księgowość umożliwia podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych
 • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
 • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
 • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
 • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
 • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
 • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
 • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
 • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
 • Program Finanse i Księgowość umożkwPełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
 • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
 • Rejestracja transakcji trójstronnych
 • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
 • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
 • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
 • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
 • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności
 • Program Finanse i Księgowość umożliwia prowadzenie bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
 • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
 • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
 • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
 • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
 • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
 • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji

Finanse i Księgowość umożliwia szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji 
 • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
 • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
 • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
 • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
 • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

Różnorodne zestawienia i raporty
 • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
 • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
 • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
 • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
 • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
 • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
 • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
 • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wtszukanie potrzebnych informacji
 • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
 • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
 • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
 • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
 • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe

Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Monity w ramach płatności masowych

Rozwiązanie umożliwia firmom korzystającym z usług płatności masowych wykonanie wydruku „Wezwanie do zapłaty”. Na wydruku, jako numer rachunku bankowego do wpłaty, podawany jest indywidualny numer rachunku bankowego kontrahenta, a nie zbiorczy rachunek firmy.

Zestawienie obrotów (Excel)

Umożliwia precyzyjną analizę pozycji bilansowych i wynikowych. Pozwala przedstawić Obrotówkę w Microsoft Excel, gdzie może być dokładnie przeanalizowana

Wiekowanie rozrachunków

Ułatwia kontrolę przepływu gotówki między firmą a kontrahentami, dzięki funkcji analizy płatności. Umożliwia w szybki łatwy sposób sprawdzenie stanu należności w odpowiednich przedziałach.

 
StartO nasKasy FiskalneSystemy POSSerwisComarch CDNSYMFONIAWAPRO InsERT SKLEPSeminarium